ប្រការគប្បីធ្វើ និងមិនធ្វើក្នុងតំណើការនៃការថតវីដេអូរ

[PDF]

ប្រការគប្បីធ្វើ និងមិនធ្វើក្នុងតំណើការនៃការថតវីដេអូរ

  1. មុនពេលចាប់ផ្ដើម

អ្នកសម្ភាសន៍៖ ធ្វើការណែនាំអ្នកជំងឺអំពីដំណើរការនៃការថតវីដេអូរ និងបង្ហាញពីវត្ថុបំណង នៃកិច្ចសំភាសន៍

អ្នកសម្ភាសន៍៖ បង្កើបរិយាកាសឲ្យអ្នកជំងឺនិយាយ ឬនិទានពីសាច់រឿងរបស់គាត់

អ្នកដឹកនាំការផលិត៖ មើទីតាំងប្លងត្រូវថតស្អាត និងគ្មានការរំខាន់នានាក្នុងពេលថត

អ្នកបច្ចេកទេស៖  រៀបចំទីតាំងកាំមេរ៉ា

អ្នកបច្ចេកទេស៖ ពិនិត្យថ្មម៉ាស៊ីនថតសម្លេង

អ្នកដឹកនាំការផលិត៖ លៃលកពេលវេលាថតដែលមានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់

ហាមសួរពីសុខទុក្ខរបស់អ្នកជំងឺ

  1. ក្នុងពេលថត

អ្នកបច្ចេកទេស៖ ពិនិត្យឲ្យប្រកដថា វីដេអូរ និងសម្លេងដំណើរត្រឹមត្រូវ

អ្នកសម្ភាសន៍៖ ឲ្យអ្នកជំងឺអ្នកជំងឺនិយាយ ឬនិទានពីសាច់រឿងរបស់គាត់ជាមុន រហូតដល់គាត់អស់អ្វីនិយាយ

អ្នកសម្ភាសន៍៖ បន្ដដោយសួរនូវចំណុ ឬសំនួរណាដែលគាត់មិនទាន់ឆ្លើយ

អ្នកសម្ភាសន៍៖ ទុកឲ្យគាត់និយាយចប់សព្វគ្រប់នូវ អ្វីដែលគាត់ចង់ឆ្លើយ យ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន ២ វិនាទី ទើបសួរសំណួរថ្មី ឬសំណួរបញ្ជាក់

 អ្នកដឹកនាំការផលិត៖ ត្រូវធ្វើកំណត់ត្រាចំណុចដែលបានឆ្លើយ និងមិនទាន់ឆ្លើយ រួចឲ្យកំណត់ត្រានៅកាន់អ្នកសម្រប់សម្រួល

ពេលកំពុងសំភាសន៍ ចេះតាមដាន និងស្វែងយល់អារម្មណ៍អ្នកជំងឺ

ប្រើកាយវិកាតបនឹងការឆ្លើយ

មិនសួរកាត់ក្នុងពេគាត់កំពុងឆ្លើយសំនួរមុន

បិតសម្លេងទួរស័ព្ទរោទិ៍

ហាមប្រើការឆ្លើយតបជាសម្លេង

  1. រៀបចំមុនចេញទៅថត

មានព័ត៌មានច្បាស់លាស់របស់អ្នកជំងឺក្នុងដៃ

ស្វែងយល់អាកប្បកិរិយារបស់អ្នកជំងឺ