ផែនការសកម្មភាពយុទ្ធសាស្រ្ដឆ្នាំ២០២១

ទាញយកផែនការសកម្មភាពយុទ្ធសាស្រ្ដឆ្នាំ២០២១ (PDF)

ទាញយកផែនការសកម្មភាពយុទ្ធសាស្រ្ដឆ្នាំ២០២១ (Word)