សំណួរសម្រាប់កិច្ចសម្ភាសន៍

PDF

ដំណើរការ និងកម្រងសំណួរសម្រាប់កិច្ចសម្ភាសន៍

អ្នកជំងឺ ដែលបានជាសះស្បើយ

ផ្នែក សំណួរ រង្វាយតំលៃចំពោះចំលើយ មិនទាន់សួរ
ល្អអាចទទួល

យកបាន

សួរម្ដងទៀត

ថតឡើងវិញ

សេចក្ដីផ្ដើមនៃកិច្ចសម្ភាសន៍ ពន្យល់ពីគោលបំណងចងបានពីកិច្ចសំភាសន៍ ដំណើរការនៃកិច្ចសំភាសន៍ និងពេលវេលាកិច្ចសំភាស៍

ជាដំបូង​ សូម …….ជួយណែនាំ ឈ្មោះពេញ អាយុ និងទីកន្លែងរស់នៅ?

     
ផ្នែកទី ១៖

ស្ថានភាពជំងឺមុនពេលប្រើប្រាស ម៉ាហូ

មុនប្រើប្រាស់ម៉ាហូ តើ……………មានបញ្ហាសុខភាព ឬមានជំងឺអ្វីខ្លះ?​      
សូមជួយរៀបរាប់ពីស្ថានភាពជំងឺ មុនប្រើម៉ាហូ?      
សូមជួយបង្ហាញពី ស្ថានភាពជំងឺ នៅពេលគិតថាពិបាក ជាងគេបំផុត?​      
នៅគ្រាដែលលំបាក់ជាងគេនោះ  តើ  ……………… មានអារម្មណ៍ យ៉ាងណាដែរ (អារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួន)?      
តើសមាជិកគ្រួសារមានអារម្មណ៍ដូចម្ដ៉េចដែរ?      
តើគ្រួសារ ប្រឈមនឹងបញ្ហាជីវភាពអ្វីខ្លះ?      
ផ្នែកទី ២៖

ស្ថានភាពអំឡុង និងក្រោយពេលប្រើប្រាស់ម៉ាហូ

ហេតុអ្វីបានជាស្គាល់ម៉ាហូ?      
 តើស្ថានភាពជំងឺ ប្រែប្រួល ឬប្រសើរឡើងយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះ ពេលប្រើម៉ាហូ?      
តើប្រើប្រាស់ម៉ាហូបានរយៈពេលប៉ុន្មាន ទើបដឹងថាធូរស្បើយ?      
ពេលដឹងថាធូរស្បើយ ឬជា តើ…………មានអារម្មណ៍ដូចម្ដ៉េចដែរ?      
តើសាជិកគ្រួសារមានអារម្មណ៍ដូចម្ដ៉េចដែរ?      
តើឥឡូវបានជាប៉ុន្មានភាគរយដែរ?      
តើឥឡូវអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះ ដែលពេលឈឺមិនអាចធ្វើបាន?      
ក្រៅពីព្យាបាលជំងឺរៀបរាប់ខាងលើ តើម៉ាហូ បានជួយ អ្វីផ្សេងទៀតដែរឬទេ?      
តើស្ថានភាពគ្រួសារដូចម៉្ដេចដែរឥឡូវនេះ?      
ផ្នែកទី ៣៖ តើ ……..មានមតិផ្ដាំផ្ញើរទៅកាន់អ្នកដែលជំងឺប្រហាក់ប្រហែលនឹង …..?      
ផ្នែកទី ៤៖ តើ…….​ចងនិយាយ ឬថ្លែងអំណរគុណ អ្វីខ្លះទៅកាន់អ្នក ដែលណែនាំបងឲ្យប្រើម៉ាហូ ឬជួយឲ្យ …បង…ជាពីជំងឺ ?

តើ ………. ធ្លាប់ណែនាំអ្នកជំងឺដ៏ទៃឲ្យប្រើម៉ាហូដែរឬទេ? បាននិយាយអ្វីខ្លះទៅកាន់គាត់?

     
បញ្ចប់ កិច្ចសម្ភាសន៍ អរគុណបង…….. ដែលបានអនុញ្ញាតិឲ្យខ្ញុំបានសំភាសន៍

ជួបគ្នាជាមួយ

     
ផ្នែកទី ៥៖ បើខាងក្រុមហ៊ុនសុំអនុញ្ញាតិប្រើបាស់វីដេអូររបស់  ……….ក្នុង គោលបំណង ចែករំលែក បទពិសោធន៍ និងចំណេះដឹងទៅ កាន់ប្រជាជន ទូទៅ ជាពិសិសអ្នកដែលបញ្ហាប្រហាក់ប្រហែល តើ………….យល់យ៉ាង ណាដែរ?