ករណីអាឡែកស៊ីច្រមុះ ក្រពះ ដុំគីស

បងស្រីម្នាក់ អស់សង្ឃឹមរហូតដល់ផ្តាំកូនទាំងទឹកភ្នែក​ដោយសារបញ្ហា រលាកច្រមុះ ក្រពះពោះវៀន ធ្ងន់ធ្ងរ និងផ្តាសាយជាប្រចាំគាត់និងចែករំលែកបទពិសោធន៏ធ្វើឲ្យសុខភាពល្អប្រសើរវិញ។
“បងស្រី សុខ សីលា ជាបុគ្គលម្នាក់ក្នុងចំណោមប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន 20,472 នាក់ បានប្រើប្រាស់ផលិតផលម៉ាហូ ក្នុងរយៈពេល 4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ”

https://web.facebook.com/MahoCam/videos/408011927176010

https://web.facebook.com/MahoCam/videos/408011927176010

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.