សម្បាយចិត្តជាពីជំងឺក្រពះពោះវៀន គីសក្នុងថ្លើម និងឈឺជើង (មានវីដេអូ)

លោកស្រី សូ សុខុម

មានជំងឺក្រពះពោះវៀន គីសក្នុងថ្លើម ឈឺជើង

រស់នៅសៀមរាប

  • ប្រវត្តិជំងឺ៖ ឈឺក្រពះពោះវៀន គឺសក្នុងថ្លើមលែងឃ្លានបាយ ប្រើថ្នាំមិនធូរស្រាល ដើរលែងចង់រួច ដុនដាបទៅៗ អស់សង្ឃឹម
  • ប្រើប្រាស់៖ ម៉ាហូ ៣ កញ្ចប់ និង ស៊ូគីរិ ២ កញ្ចប់ក្នុងមួយថ្ងៃ
  • លទ្ធផល៖ បន្ទាប់ពីប្រើម៉ាហូ ចាប់ផ្តើមឃ្លានបាយ មានកម្លាំង ដើរបាន បាត់គីសក្នុងថ្លើម ធ្វើការងារផ្ទះបាន

នេះជាករណីមួយក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺក្រពះពោះវៀន 7,262នាក់ ដែលបានប្រើប្រាស់ផលិតផលម៉ាហូ ក្នុងរយៈពេល 4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.