វេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញជប៉ុនរកឃើញថា បេតាគ្លូខេន​(Beta-Glucan) មានសមត្ថភាពបង្ការ ពីជំងឺមហារីក

បានជាម៉ាហូ Beta-Glucan ដើរតួសំខាន់ដើម្បីការពារលោកអ្នកពីជំងឺមហារីក ជាពិសេសមនុស្សដែលមានវ័យ៤០ឆ្នាំឡើងទៅ ព្រោះម៉ាហូ Beta-Glucan ផ្ទុកដោយសារធាតុ បេតាគ្លូខេន (Beta-Glucan 1,3-1,6) របស់ប្រទេសជប៉ុន ដែលមានឯកទេសពង្រឹងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយ។

តាមការសិក្សាជាច្រើនបញ្ជាក់ថាការចុះខ្សោយនៃប្រព័ន្ធការពាររាងកាយបង្កហានិភ័យនៃជំងឺមហារីកខ្ពស់។ រាងកាយមនុស្សមានកោសិកាច្រើនជាង 60ពាន់ពាន់លាន ហើយកោសិកាថ្មីត្រូវបានបង្កើតជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ គេរកឃើញថាមនុស្សគ្រប់គ្នាមានវត្តមានកោសិកាខូចៗចំនួន ៥,000–៦,000ក្នុងមួយថ្ងៃ ដែលអាចវិវត្តន៍ទៅជា “កោសិកាមហារីក” ប៉ុន្ដែកោសិកាមហារីកជាធម្មតាត្រូវបានប្រព័ន្ធការពាររាងកាយ កម្ចាត់ និងសម្អាតចោលជារៀងរាល់ថ្ងៃ។

ផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើប្រព័ន្ធការពាររាងកាយមិនរឹងមាំគ្រប់គ្រាន់ ឬដំណើរការមិនប្រក្រតីទេ វានឹងបាត់បងសមត្ថភាពក្នុងការកម្ចាត់កោសិកាមហារីកឲ្យបានត្រឹមត្រូវបានទេ ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យកោសិកាមហារីកទាំងនោះប្រមូលផ្តុំគ្នាហើយក្លាយទៅជាមហារីក (ដុំសាច់)។ វាអាចរីករាលដាលទៅផ្នែកផ្សេងទៀតតាមរយៈសរសៃឈាម និងទឹករងៃ ដែលអាចឱ្យកោសិកាមហារីកលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័ស។ ក្នុងករណី បើមិនមានការដឹងព្យាបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវទាន់ពេលវេលានោះទេ ប្រកដណាស់បុគ្គលនោះ នឹងក្លាយជាអ្នកជំងឺមហារីដំណាក់ណាមួយ (ទី១ ២ ៣ ឬទី៤) អាស្រ័យលើនៃការរាលដាលនៃកោសិកាមហារីក និងផលប៉ះពាល់របស់វា។
ពេលដែលប្រព័ន្ធការពាររាងកាយដំណើរការបានត្រឹមត្រូវ ការលូតលាស់ និងការរីករាលដាលនៃកោសិកាមហារីកអាចត្រូវបានរារាំងបានដោយប្រព័ន្ធការពាររាងកាយ។ ដូច្នេះសូមយកចិត្តឲ្យបានខ្ពស់ក្នុងការថែទាំង និងពង្រឹងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយឲ្យបានខ្លាំងខ្លា ដើម្បីបង្ការលោកអ្នកពីជម្ងឺមហារីក។

ដើម្បីទទួលប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរឹងមាំ សូមទទួលទាន់ Beta-Glucan រាល់ថ្ងៃ។ ម៉ាហូជាផលិតផលជប៉ុន ដែលផ្ទុកដោយសារធាតុបេតាគ្លូខេន1,3-1,6 ជាអ្នកឯកទេសពង្រឹងប្រព័ន្ធការពាររាង។