អំពីក្រុមហ៊ុន

ដំណើរការ តាំងពី ឆ្នាំ ២០១១ ដែល ប្រជាជន កម្ពុជា ស្គាល់ ថា ក្រុមហ៊ុន “ម៉ាហូ” ម៉ាហ៊ូ បាន ប្រែ ឈ្មោះ និង ក្លាយ ជា ក្រុមហ៊ុន ចុះបញ្ជី ឈ្មោះថា “ម៉ានីហ៊ន (ខេមបូឌា) ឯ.ក” ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៩ (ចុះបញ្ជីក្រោមលេខ៖ ០០០៣៩៩១៦ ចុះថ្ងៃទី ៣១ មករា ២០១៩)។ ក្រុមហ៊ុន នេះ នាំ មុខ គេ ក្នុង ការ ចែកចាយ ផលិតផល ថែរក្សា សុខភាព និង សម្ផស្ស គុណភាព ខ្ពស់ ប្លែក ពី គេ ពី ប្រទេស ជប៉ុន ។

ចក្ខុវិស័យ៖ ក្លាយជាក្រុមហ៊ុន ចែកចាយផលិតផល ថែរក្សា សុខភាព និង សម្ផស្ស គុណភាព ខ្ពស់ ប្លែក ពី គេ ពី ប្រទេស ជប៉ុន ឈានមុខគេ និងប្រកប ដោយ ទំនុក ចិត្ត ។

Founded in 2011 known as MAHO by Cambodian people, MAHO changed to its new name and became a registered company, “MaNihon(Cambodia).Co.Ltd” in 2019 (Registration Number: 00039916; Incorporation Date: 31 January 2019).  The company is leading in distributing exclusive health and beauty products from Japan with trust from the Cambodians.

Vision: a leading and trusted distributor of exclusively premium health and beauty products from Japan.