អំពីក្រុមហ៊ុន

ចក្ខុវិស័យ

ក្រុមហ៊ុន ម៉ានីហ៊ន ជួយប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យមានសុខភាពល្អ និងអាយុវែងដូចជនជាតិជប៉ុន។

បេសកម្ម

ក្រុមហ៊ុន ម៉ានីហ៊ន ផ្គត់ផ្គង់តែផលិតផលជប៉ុនដែលមានគុណភាពល្អបំផុត និងផ្តល់ភាពកក់ក្តៅដល់អតិថិជនលើ សេវាព័ត៌មាន ប្រឹក្សា លក់ ព្រមទាំងថែទាំគាំពារអតិថិជនប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់។