សម្លេងអ្នកប្រើប្រាស់ម៉ាហូ

ក្រពះ ពោះវៀន

មហារីសុដន់

ដំបៅធ្ងនធ្ងរ

លើសឈាម

ស្លាបមួយជំហៀងខ្លួន

ឈាមស ស៊ីឈាមក្រហម

ឫដូងបាត

សន្លាក់