វិធីបំបាត់ជំងឺខ្សោយក្រពះពោះវៀន ឈឺក្បាល ឧស្សាហខ្យល់ចាប់ (មានវីដេអូ)

លោកយាយ ឃុន រី

មានជំងឺ ជំងឺខ្សោយក្រពះពោះវៀន

រស់នៅ ខេត្តស្វាតរៀង

  • ប្រវត្តិជំងឺ៖ ខ្សោយក្រពះពោះវៀន ឈឺក្បាល ក្អួត ឧស្សាហខ្យល់ចាប់ (កោសខ្យល់២ដងក្នុង១ថ្ងៃ) ម្លោះកម្លាំងកំហែង ហេវហត់ ឈឺជង្គង់ ធ្មេញរង្វើទាំងអស់ ។
  • ប្រើប្រាស់៖ ៣ កញ្ចប់ ៣ កញ្ចប់ ៣ កញ្ចប់/ថ្ងៃ
  • លទ្ធផល៖ បន្ទាប់ពីបានប្រើម៉ាហូ បាត់ឈឺក្បាល លែងខ្យល់និងកួត អារម្មណ៍ស្រស់ថ្លា មានកម្លាំង ធ្មេញធ្លាប់រង្ខេបែរមករឹងមាំ មានកម្លាំងកំហែងលែងឈឺជង្គង់ ដើរបានស្រួលអស់ក្តីកង្វល់ពីសុខភាព។

“នេះជាករណីមួយក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺក្រពះពោះវៀន 7,262នាក់ និងក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺដុំគីស 748នាក់ដែលបានប្រើប្រាស់ផលិតផលម៉ាហូ ក្នុងរយៈពេល 4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ”