តើផលិតផលនេះទទួលបានការទទួលស្គាល់ពីស្ថាប័នណាខ្លះ? ឬតើផលិតផលអាចទុកចិត្តបានទេ? 

  • វិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់គុណភាព
  • វិញ្ញាបនបត្រស្ដង់ដារគុណភាព GMP ប្រទេសជប៉ុន