នីតិវិធីស្នើសុំ​ការ​ទទួល​ស្គាល់​ ហាង​អនឡាញ​ ដែល​កំពុង​ប្រតិបត្តិការ​អាជីវកម្ម​ ឬ​កំពុង​មាន