វេទិកា​ចែករំលែក​បទពិសោធន៍​

08/07/2021– វាគ្មិន លោកស្រី អាត ប៊ុនហៀង
13/07/2021 –វាគ្មិន វេទិកាសំណួរចំលើយ សម្រប់សម្រួលដោយ លោកស្រីគ្រុយរដ្ឋា
03/08/2021 –វាគ្មិន លោកស្រី ហ៊ៅ ស៊ូម៉ាត្រា
10/-8/2021 –វាគ្មិន លោកស្រី ហេង គន្ធី
17/08/2021 –វាគ្មិន លោក ទ្រី សុខសាន្ដ
24/08/2021 –វាគ្មិនលោកស្រី គ្រុយ លីហ្សា
31/08/2021 –វាគ្មិន លោកស្រី ពេជ្រ ដានី
14/08/2021 –វាគ្មិន លោកស្រី ហ៊ាន ស៊ីវហៀង
14/09/2021 វាគ្មិន ហ៊ាន ស៊ីវហៀង
21/09/2021 វាគ្មិន ស្រីយឿន
28/09/2021 ការចូលរួមពីMr.Tani&Mr.Krisna
26/10/2021 វាគ្មិន អាត ប៊ុនហៀង 
02/11/2021 អំពីការប្រូមូសិន 
15/12/2021 អំពីដេតាបេស (DataBase)