វេទិកា​ចែករំលែក​បទពិសោធន៍​

08/07/2021– វាគ្មិន លោកស្រី អាត ប៊ុនហៀង
13/07/2021 –វាគ្មិន វេទិកាសំណួរចំលើយ សម្រប់សម្រួលដោយ លោកស្រីគ្រុយរដ្ឋា
03/08/2021 –វាគ្មិន លោកស្រី ហ៊ៅ ស៊ូម៉ាត្រា
10/-8/2021 –វាគ្មិន លោកស្រី ហេង គន្ធី
17/08/2021 –វាគ្មិន លោក ទ្រី សុខសាន្ដ
24/08/2021 –វាគ្មិនលោកស្រី គ្រុយ លីហ្សា
31/08/2021 –វាគ្មិន លោកស្រី ពេជ្រ ដានី
14/08/2021 –វាគ្មិន លោកស្រី ហ៊ាន ស៊ីវហៀង
14-09-21 វាគ្មិន ហ៊ាន ស៊ីវហៀង
21-09-21 វាគ្មិន ស្រីយឿន
28-09-21 ការចូលរួមពីMr.Tani&Mr.Krisna