ស្ថិតិស្ដីពីបញ្ហាសុខភាព ប្រជាជនកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៧

ក្រុមជំងឺ ឈ្មោះជំងឺ 2017(%) 2017(ចំនួន) អត្រាមរណភាព 2017
ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ     562,099  
  រលាកក្រពះស្រួចស្រាវ   383,256 (124,890 ប្រុស)  
  រលាកក្រពះរ៉ាំរ៉ៃ   178,843 (118,109 ប្រុស)  
មហារីក     4,352 128នាក់
  មហារីកថ្លើម     13%
  មហារីកមាត់ស្បូន     7%
  មហារីកសួត     7%
  មហារីកសុដន់     5%
  មហារីកពោះវៀនធំ     2%
  មហារីកស្បូន     2%
ជំងឺទឹកនោមផ្អែម     56,152 នាក់ 73 នាក់បានស្លាប់ (ប្រុស 26)
  ចំនួនអ្នកជំងឺទឹកនោមផែម្អ ប្រភេទទី1 18%    
  ចំនួនអ្នកជំងឺទឹកនោមផែម្អ ប្រភេទទី2 82%   កើតមានលើស្រ្ដីជិត 2 ដង ខ្ពស់ ជាងបុរស
ជំងឺសម្ពាធឈាម     255,763 ករណី 168នាក់

(142នាក់ ស្លាប់ ក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺលើស ឈា មក្នុង ដំណាក់

កាលទី2)

  ជំងឺឡើងសម្ពាធឈាម​ដំណាក់កាលទី1 (លើសសម្ពាធឈាមដំបូង)   199,669 ករណី (72,187ប្រុស)
  ជំងឺឡើងសម្ពាធឈាមដំណាក់កាលទី2   56,094 ករណី
  %នៃប្រជាជនអាយុពី 25-64ឆ្នាំមានជំងឺលើសសម្ពាធ

ឈាមបានទទួលការព្យាបាល

33.88  
អ្នកជំងឺបេះដូងសរសៃឈាម     24,946នាក់ 869នាក់
  (1) បេះដូងគ្មានលទ្ធភាពច្របាច់គ្រប់គ្រាន់បណ្តាលមកពីមូលហេតុផ្សេងៗ (Unspecified heart failure)     43%
  2)ផលវិបាគនៃជំងឺសរសៃឈា មក្នុងខួរក្បាល (Sequel of cerebrovascular disease)     15%
  ចុកទ្រូង (Angina pectoris)     7%
  ងាប់សាច់ខួរក្បាល (Cerebral Infarction)     27%
  ងាប់សាច់ដុំបេះដូងស្រួចស្រាវ (Acute myocardial infarction)     8%
  %នៃប្រជាជនអាយុពី 25-64ឆ្នាំមានជំងឺទឹកនោមផ្អែម

បានទទួលការព្យាបាល

26.52    
  %នៃស្ត្រីអាយុ 30-49ឆ្នាំ ដែលបានទទួលការស្រាវជ្រាវ

រកជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនយ៉ាងតិចមួយលើក

1.81    
ជំងឺរលាកថ្លើម     5,415នាក់ ស្លាប់ 8នាក់
  អ្នកជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ A ចំនួន   426នាក់  
  មាន ប្រភេទ B1   1,852នាក់  
  និង ប្រភេទ C   3,137នាក់  
រលាកសន្លាក់គ្មានខ្ទុះ រលាកសន្លាក់គ្មានខ្ទុះ   109,740 (41,833 ប្រុស)  
បំពង់ក ជំងឺរលាកបំពង់កស្រួចស្រាវ   19,093 (10,082ប្រុស)  
ជំងឺភ្នែក ជំងឺភ្នែក   247,885 ករណី  
ប្រព័ន្ធដង្ហើម     2,690,678  
  រលាកផ្លូវដង្ហើមលើស្រួចស្រាវ   2,234,452 (959,709ប្រសុ)  
  រលាកផ្លូវដង្ហើមផ្នែកខាងក្រោម   270,581 (124,042 ប្រុស)  
  រលាកសួត   345,475 (185,645ប្រុស)  
គ្រុនពោះវៀន គ្រុនពោះវៀន   13,875 (6,397ប្រុស)  

របាយការណ៍សមិទ្ធផលសុខាភិបាល ឆ្នាំ2017 និងទិសដៅការងារ ឆ្នាំ 2018