ពិនិត្យកម្រិតភាពខ្លាំងនៃប្រព័ន្ធការពាររាងកាយ (ចាន់ណា)