ពិនិត្យកម្រិតភាពខ្លាំងនៃប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ (បាត់ដំបង)