ពិនិត្យកម្រិតភាពខ្លាំងនៃប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ

 

បំណកស្រាយលទ្ធផលនៃការពិនិត្យប្រព័ន្ធការពាររាងកាយ

Name Folder Link លីងពិនិត្យកម្រិតភាពខ្លាំងនៃប្រព័ន្ធការពាររាងកាយ
Bunheang ចូលមើលទិន្នន័យ

(សម្រាប់សាខានីមួយប៉ុណ្ណោះ)

https://maho.healthcare/immunity-bunheang/

រស្មី ចូលមើលទិន្នន័យ https://maho.healthcare/immunity-raksmey/

Sovantha ចូលមើលទិន្នន័យ https://maho.healthcare/immunity-sovantha/

លីហ្សា ចូលមើលទិន្នន័យ https://maho.healthcare/immunity-liza/

ស៊ូម៉ាត្រា ចូលមើលទិន្នន័យ https://maho.healthcare/immunity-matra/

Akreiy Ksatr ចូលមើលទិន្នន័យ https://maho.healthcare/immunity-siheng/

ក្រចេះ ចូលមើលទិន្នន័យ https://maho.healthcare/immunity-kratie/

លក្ខិណា ចូលមើលទិន្នន័យ https://maho.healthcare/immunity-leakhena/

Maho life ចូលមើលទិន្នន័យ https://maho.healthcare/immunity-maho-life/

Tuek Tla ចូលមើលទិន្នន័យ https://maho.healthcare/immunity-check-tt/

K.Cham ចូលមើលទិន្នន័យ https://maho.healthcare/immunity-kch/

ម៉ុងហួត ចូលមើលទិន្នន័យ https://maho.healthcare/immunity-monghourt/

ពោធិ៍សាត់

 

ចូលមើលទិន្នន័យ https://maho.healthcare/immunity-pursat/

K.Som ចូលមើលទិន្នន័យ https://maho.healthcare/immunity-ksom/

ផានុច ចូលមើលទិន្នន័យ https://maho.healthcare/immunity-phanoch/

ចាន់ណា ចូលមើលទិន្នន័យ https://maho.healthcare/immunity-channa/

Kampot ចូលមើលទិន្នន័យ https://maho.healthcare/immunity-kampot/

Battambong ចូលមើលទិន្នន័យ https://maho.healthcare/immunity-check-btb/