ពិនិត្យកម្រិតភាពខ្លាំងនៃប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ (ស៊ូម៉ាត្រា)