ពិនិត្យកម្រិតភាពខ្លាំងនៃប្រព័ន្ធការពាររាងកាយ (ម៉ុងហួត)