ពិនិត្យកម្រិតភាពខ្លាំងនៃប្រព័ន្ធការពាររាងកាយ (ពោធិ៍សាត់)