ពិនិត្យកម្រិតភាពខ្លាំងនៃប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ (ម៉ាហូ អរិយក្សត្រ)