បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង

 1. បុគ្គលិកទាំងអស់ ត្រូវស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានក្រុមហ៊ុន ឬអាវក្រហ្សេរ អាវឬខោក្រណាត់ខ្មៅ ។
 2. បុគ្គលិកទាំងអស់ ត្រូវចូលធ្វើការម៉ោង ៧ៈ៣០នាទីព្រឹក ដល់ម៉ោង ៥ៈ០០ល្ងាច។
 3. បុគ្គលិកទាំងអស់ ត្រូវសំអាតហាង ផលិតផល និងបន្ទប់ទឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃ ។
 4. បុគ្គលិកទាំងអស់ ត្រូវក្រោកឈរលើកដៃសំពះស្វាគមន៏ និងអរគុណដល់អតិថិជនទាំងអស់ដែល អព្ជេីាញចូល ឬ ចេញពីហាង។
 5. បុគ្គលិកទាំងអស់ ត្រូវមានស្នាមញញឹម រួសរាយរាក់ទាក់ចំពោះអតិថិជនគ្រប់រូប ។
 6. បុគ្គលិកទាំងអស់ ត្រូវសាកសួរពត៌មាន និងស្តាប់ការរៀបរាប់របស់អតិថិជនដោយយកចិត្តទុកដាក់ ។
 7. បុគ្គលិកទាំងអស់ ត្រូវតាមដានការប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់អតិថិជន រួចទំនាក់ទំនងទៅអតិថិជន

ជារៀងរាល់ ៣ ទៅ ៧ថ្ងៃម្តង ។

 1. បុគ្គលិកទាំងអស់ ត្រូវធ្វើការបព្ចាូលទិន្នន័យអោយទាន់ពេលវេលានៃការលក់ជាក់ស្តែង ហេីយត្រូវ បូកសរុបចំណូល ចំណាយ លុយជាក់ស្តែង និងរាប់ផលិតផលជាក់ស្តែងរៀងរាល់ថ្ងៃ ឬ បិទបព្ជីជាប្រចាំ ថ្ងៃរៀងរាល់ម៉ោង ៤ៈ៣០នាទីរសៀល។
 2. រាល់ចំណូលទាំងអស់ត្រូវយកទៅដាក់ធនាគាររាល់ពេល បេីលុយជាក់ស្តែងសរុបលេីសពី ៥០០$ ។
 3. បុគ្គលិកទាំងអស់ ត្រូវចូលរួមរាល់សកម្មភាពទាំងអស់ដែលអ្នកគ្រប់គ្រងកំណត់អោយធ្វើ ។
 4. បុគ្គលិកទាំងអស់ មិនត្រូវបព្ចេាញពត៌មានផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមហ៊ុនចេញទៅខាងក្រៅទេ ។
 5. បុគ្គលិកទាំងអស់ មិនត្រូវប្រាប់ពីចំនួនប្រាក់បៀវត្សរបស់ខ្លួនទៅកាន់បុគ្គលិក ឬមិត្តរួមការងារទេ ។
 6. បុគ្គលិកទាំងអស់ ត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងទៅលើផលិតផលគ្រប់ប្រភេទរបស់ក្រុមហ៊ុន ករណី មានបាត់ ឬខូចគុណភាពផលិតផលដោយសារការធ្វេសប្រហែសចំពោះសាខាដែលខ្លួនទទួលខុស ត្រូវ គិតតាមតំលៃទីផ្សារ ។
 7. ករណីបុគ្គលិកលួច គៃបន្លំ លុយ ឬផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន បុគ្គលិកត្រូវសងមកក្រុមហ៊ុនវិញគ្រប់ ចំនួនដែលបាត់ជាក់ស្តែង រួមទាំងត្រូវបង់ពិន័យជាប្រាក់ ១,០០០$ បន្ថែម និងបពា្ឈប់ពីការងារភ្លាមៗ ។
 8. ករណីមានធុរៈចាំបាច់ ត្រូវសរសេរពាក្យសំុច្បាប់ឈប់សំរាកអោយបានមុនយ៉ាងណាស់៣ថ្ងៃ ។

បានឃើញ និង ឯកភាព

អគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុន 

                                                                                      គ្រុយ រដ្ឋា 


 

សម្រាប់បុគ្គលិក