បទពិសោធអ្នកប្រើ “MAHO” និង “មហារីកសួត”

ឃុននុតចាន់ក្នុងអំឡុងពេលអ្នកជម្ងឺមហារីកសួត

បទពិសោធអ្នកប្រើ “Maho” និង “មហារីកសួត” សូមមើលពីរបៀបប្រើវា។

មហារីកសួតគឺជាផ្នែកមួយនៃសួតដែលមានភាពមិនធម្មតា។ ហើយដុះលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័សរហូតដល់វាក្លាយជាដុំរហូតដល់វាអាចរាលដាលដល់ផ្នែកផ្សេងទៀតនៃរាងកាយ អត្ថបទនេះនិយាយអំពីតែជំងឺមហារីកសួតដំបូងប៉ុណ្ណោះដោយសារប្រភេទផ្សេងៗនៃជំងឺមហារីកសួត។ ហើយនៅពេលមានជំងឺមហារីកសួតតែមួយគត់ដែលបង្កឡើងដោយជាលិកាសួតដោយការក្រឡេកមើលទំហំនៃកោសិកាតំបន់ដែលជាកន្លែងរកឃើញជំងឺមហារីកនោះជាទូទៅគឺមាន 2 ប្រភេទពោលគឺកោសិកាមហារីកសួតដែលមិនមែនជាកោសិកា។ អត្រាកើតជម្ងឺជាធម្មតាមានពី 80 ទៅ 85% ហើយមហារីកសួតខ្នាតតូចអាចរកឃើញប្រហែល 10% -15% និងមានទំនោររីករាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័ស។