ម៉ាហូ (MAHO)

ម៉ាហូ Maho

  • Maho គឺជាអាហារជំនួយសុខភាព ដែលផ្សំចេញពីសារធាតុបេតាគ្លូយខែន3 , 1.6ដែលចំរាញ់ពីផ្សិតតំបែរខ្មៅ ( Black Yeast)  ។
  • Maho គឺជាអាហាររូបត្ថម្ភសំរាប់ជំនួយដល់ប្រព័ន្ធការពាររាងកាយ ជួយបំពេញមុខងារកោសិកា ពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពសុំា អោយខ្លាំងក្លាពី ៥-៧ ដង ជំនួយសុខភាព