បច្ចេកទេស និងយន្ដការ ចេញផ្សព្វផ្សាយ និងឃោសនាការ តាម Facebook ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព

 1. ធាតុផ្សំដើម្បីធ្វើឲ្យបណ្ដាញសង្គមមើលទៅមានភាពទុកចិត្ត
  1. ការដាក់ឈ្មោះ (…..)
  2. ការបំពេញព័ត៌មានពេលលេញ (About) រួមទាំងអាស័យដ្ឋាន
  3. ការដាក់រូបភាពប្រូហ្វាល (Profile photo)
  4. ការដាក់រូបភាពខោវើ (Cover photo)
  5. ដៅទីតាំងអាជីវកម្ម (location check-in or pin) ទំនងផ្ទាល់ក្នុងសង្គម
  6. ……………
 2. បច្ចេកទេស អំពីប្រសិទ្ធភាព នៃការចេញផ្សាយ និងពង្រីកដែនផ្សព្វផ្សាយ
  1. ផែនការ ឬប្រតិទិននៃសកម្មភាពចេញផ្សាយ (Post calendar)
  2. បច្ចេកទេសការជ្រើសរើស និងរៀបចំលំដាប់លំដោយនៃឧបករណ៍ និងសម្ភារៈសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយ
  3. ការប្រើប្រាស Playlist
  4. ការផុស
   • ផុសភ្លាម (Post)
   • ពង្រាងការផុស (Save as a Draft)
   • កំណត់ការផុសជាមុន (Post Schedule)
   • Live post
   • Premier post
 1. មធ្យោបាយនៃការផុស
  1. ធម្មតា
  2. ប្រើ Creator Studio
  3. Business Manager
  4. Ads Manager
 2. ការធ្វើឲ្យផុសកម្ម ដោយរៀបចំការផុសឲ្យបានជាប្រចាំ
 3. ការជ្រើសរើសម៉ោងផុស (ផ្អែកលើ Post insights)
 4. បច្ចេកទេសដាក់ចំណងជើង ផុស
 5. បច្ចេកទេសសរសេរ ផុស (Caption or Description) [SEO-short & long …….]
 6. ការប្រើប្រាស់ ឬ ដាក់ Thumbnail (best, e.g.)
 7. Key elements to create a good thumbnail
 8. ការប្រើប្រាស់ Tags [Form]
 9. ការដៅទីតាំងអាជីវកម្មជាមួយនឹងផុស ( location check-in)
 10. ការភ្ជាប់សារ(messenger) ជាមួយនឹង Post
 11. ការប្រើ Mention (@)
 12. ការប្រើ Hashtag (#)—[careful]
 13. ការធ្វើឲ្យផុសសកម្ម ដូចជាការកៀគរភាគីពាក់ព័ន្ធចូលរួម និងការប្រើប្រាស់ accounts ផ្សេងៗដើម្បី share like និង comment និង ចែករំលែកក្នុងGroup ផ្សេងៗ
 14. ចំនាយថវិកា (ការ Boost Post, Boost page/page like, Boost link, Boost Ads, Facebook market, …)
  1. ប្រភេទនៃការ Boost
   • Default (View, engagement, messages)
   • Views
   • Messages
  2. ការកំណត់ជនគោលដៅ
   • អាយុ (25-60+)
   • ភេទ (Male & Female)
   • ទីតាំង
   •  ប្រភេទជនគោលដៅ
    1. Online shopping
    2. Online chat
    3. Drama movies
    4. Short story
    5. Short film
    6. Community issues
    7. Online advertising
    8. ……