ស្នើសុំជំនួយបច្ចេកទេសដើម្បីឲ្យការផ្សព្វផ្សាយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់