៣ជំហានដើម្បីជោគជ័យអាជីវកម្មលក់ផលិតផលម៉ាហូ

ផែនទីបង្ហាញផ្លូវនៃអជីវកម្ម

ផែនការសកម្មភាពយុទ្ធសាស្រ្ដឆ្នាំ២០២១

ទាញយកផែនការសកម្មភាពយុទ្ធសាស្រ្ដឆ្នាំ២០២១ (PDF)

ទាញយកផែនការសកម្មភាពយុទ្ធសាស្រ្ដឆ្នាំ២០២១ (Word)

 

ផ្សព្វផ្សាយ និងម៉ាឃីតធីង
1.     ផ្សព្វផ្សាយ និងម៉ាឃីតធីង  

គោលបំណង៖ ចូលរួមផលិត ឬប្រើប្រាស់សម្ភារៈផ្សព្វផ្សាយ ដែលផលិតរួច ដើម្បីចែកចាយតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយចម្រុះដើម្បីឲ្យប្រជាជន មើលឃើញ ចាប់អារម្មណ៍ និងពិចារណាប្រើប្រាស់ផលិតផលម៉ាហូ។

1.1.    ប្រើប្រាស់សម្ភារៈ និងឧបករណ៍ផ្សព្វផ្សាយ ដែលមានស្រាប់ដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈ (វិទ្យុ បណ្ដាញសង្គម ជាដើម)
1.1.1.   បណ្ដុំ​វីដេអូ​សម្ភាសន៍​សាក្សី​
1.1.2. ប៉ុស័្ទរសាក្សី
1.1.3. បណ្ដុំសំឡេងសម្ភាសន៍សាក្សី
1.1.4.  ព័ត៌មានសុខភាពទាក់ទងនឹងផលិតផល
1.2.    ប្រើប្រាស់វិទ្យុដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ
1.2.1. រៀបចំខ្លឹមសារកម្មវិធីវិទ្យុ ល្អ និងទាក់ទាញ
1.2.2. ប្រជុំចែករំលែកបទពិសោធន៍ ដើម្បីឲ្យកម្មវិធីវិទ្យុកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព
1.3.    ណែនាំអតិថិជន ឬសាក្សី ដែលក្រុមហ៊ុនអាចសម្ភាសន៍បាន
1.3.1. បញ្ចូលព័ត៌មានអតិថិជនដែលត្រូវចុះទៅសម្ភាសន៍ មកក្រុមហ៊ុន
1.3.2. ប្រើប្រាស់វីដេអូ ដែលផលិតរួចដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ
1.4.    តាមដានប្រសិទ្ធភាពនៃការងារផ្សព្វផ្សាយ
1.4.1.   វិភាគទិន្នន័យការចំណាយលើការផ្សព្វផ្សាយ និងចំនួនអ្នកទាក់ទងមក
1.4.2. វិភាគទិន្នន័យខ្លឹមសារយកទៅផ្សព្វផ្សាយ និងចំនួនអ្នកទាក់ទងមក
1.4.3. ស្វែងយល់ពីវិធីល្អៗ ដើម្បីធ្វើឲ្យការផ្សព្វផ្សាយកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព
1.4.4. ស្វែងយល់បញ្ហា ឬចំណុចអវិជ្ជមាន ដែលធ្វើឲ្យការផ្សព្វផ្សាយគ្មានប្រសិទ្ធភាព និងកត្តាគួរជៀសវាង

 

សេវាទំនាក់ទំនងអ្នកចាប់អារម្មណ៍ផលិតផល
1.     សេវាទំនាក់ទំនងអ្នកចាប់អារម្មណ៍ផលិតផល

គោលបំណង៖ គឺបង្កើតទំនាក់ទំនងប្រកបដោយយុទ្ធសាស្ត្រ ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអតិថិជនសម្រេចចិត្តជាវផលិតផលដោយ ទំនុកចិត្ត និងសប្បាយចិត្ត។

ចូលមើលដំណើរការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកចាប់អារម្មណ៍ផលិតផល

1.1.    ប្រើយន្ដការ ដើម្បីជំរុញឲ្យយ៉ាងហោចណាស់ ៥០% នៃអ្នកទាក់ទងមកសម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់ផលិតផលដោយគ្មានរារែក និងមានទំនុកទុកចិត្
1.1.1.  ចេះប្រើប្រាស់ទម្រង់នៃទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន បានស្ទាត់ជំនាញ ដើម្បីស្វែងយល់ពីតម្រូវការ បញ្ហា ចំណាប់អារម្មណ៍ និងស្ថានភាពអតិថិជន និងប្រឹក្សាយោបល់ដោយឆ្លើយតបចំណុចទាំងបួននេះ (២០%)
1.1.2. ប្រើប្រាស់ភស្តុតាង បែបវិទ្យាសាស្ត្រ សមស្រប ដើម្បីគាំទ្រការអះអាងពីគុណប្រយោជន៍របស់ផលិតផល (២០%)
1.1.3. ប្រើប្រាស់ទូរលេខ នៃអ្នកប្រើប្រាស់ផលិតផល ទាក់ទងនឹងបញ្ហានីមួយៗ ដើម្បីសាងទំនុកចិត្តដល់គាត់(២០%)
1.1.4.  ប្រើប្រាស់វីដេអូសម្ភាសន៍សាក្សី ដែលប្រហាក់ប្រហែលនឹងបញ្ហារបស់អ្នកទាក់ទងមក (២០%)
1.1.5. ប្រើប្រាស់អំណះអំណាងដើម្បីមានភាពជឿជាក់ និងទុកចិត្តលើផលិតផល (ឧ វីដេអូរោងចក្រនៅជប៉ុន ប័ណ្ណផលិតផល វិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់ផលិតផល វែបសាយ ជាដើម) (២០%)
1.1.6.  បញ្ចូលទិន្នន័យពីការបញ្ជាទិញ ទៅកាន់ផ្នែកលក់ និងតាមដានការបញ្ជូនឥវ៉ាន់ [ចូលមើលទិន្នន័យ ១)បញ្ជារទិញ ២)ការបញ្ជូនឥវ៉ាន់ ៣)ឥវ៉ាន់ដល់ដៃភ្ញៀវ]
1.2.    ប្រើប្រាស់យន្តការទំនាក់ទំនង ផ្ទាល់ និងប្រយោល ដើម្បីឲ្យ ៥០%នៃ អតិថិជន ដែលមិនទាន់សម្រេចចិត្តប្រើផលិតផលដោយ ដើម្បីឲ្យគាត់ឈានដល់ការសម្រេចចិត្តជាវផលិតផល
1.2.1.  បន្តទំនាក់ទំនងមួយទល់នឹងមួយជាមួយអតិថិជន
1.2.2. បញ្ចូលអតិថិជនទៅក្នុងក្រុមស្រឡាញ់សុខភាព
1.2.3. យន្តការផ្សេងៗទៀត
1.2.4. បញ្ចូលទិន្នន័យពីការបញ្ជាទិញ ទៅកាន់ផ្នែកលក់
1.3.    គ្របគ្រងទិន្នន័យអតិថិជន
1.3.1. វិភាគទិន្នន័យ
1.3.2. រៀបចំរបាយការណ៍
1.3.3. ធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងប្រសិទ្ធភាពការងារផ្នែកសេវាទំនាក់ទំនងអតិថិជន
1.3.4. ស្វែងយល់ចំណុចខ្វះខាតដែលត្រូវបំពេញបន្ថែម

 

សេវាលក់ គាំពារអតិថិជន និងពង្រីកអតិថិជន
1.     សេវាលក់ គាំពារអតិថិជន និងពង្រីកចំនួនអតិថិជន 

គោលបំណង៖ អតិថិជន ប្រើប្រាស់ផលិតផលដោយ ពេញចិត្ត ទំនុកចិត្ត និងសប្បាយចិត្ត តាំងពីថ្ងៃទិញដំបូង រហូតអតិថិជនស្ម័គ្រស្មោះនឹងផលិតផល និងណែនាំឲ្យអ្នកផ្សេងប្រើផលិតផលដែរ (ពង្រីកចំនួនអតិថិជនឲ្យបាន៥០០%)

1.1.    អតិថិជនជាវផលិតផលដោយ ទំនុក សប្បាយចិត្ត កក់ក្ដៅ មិនស្ដាយក្រោយ និងកាន់តែយល់ដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ផលិតផល
1.1.1.  ប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយនឹងអតិថិជន ឆ្លើយតប នឹងតម្រូវការ បញ្ហា ចំណាប់អារម្មណ៍ និងស្ថានភាពអតិថិជន
1.1.2. សាងទំនុកចិត្តលើផលិតផលដោយ បញ្ជាក់ពីគុណប្រយោជន៍របស់ផលិតផលដោយប្រើប្រាស់ភស្តុតាង បែបវិទ្យាសាស្ត្រ សមស្រប ដើម្បីគាំទ្រការអះអាង
1.1.3. សាងទំនុកចិត្តលើផលិតផលប្រើប្រាស់ទូរលេខ នៃអ្នកប្រើប្រាស់ផលិតផលម៉ាហូ ទាក់ទងនឹងបញ្ហានីមួយៗ
1.1.4.  សាងទំនុកចិត្តលើផលិតផលដោយ ប្រើប្រាស់វីដេអូសម្ភាសន៍សាក្សី ដែលប្រហាក់ប្រហែលបញ្ហារបស់អ្នកទាក់ទងមក
1.2.    យកបេះដូងអតិថិជនឲ្យបាន ដោយពួកគាត់មើលឃើញពី គុណភាពរបស់ផលិតផល ទំនុកចិត្ត ការយកចិត្តទុកដាក់របស់អ្នកលក់លើពួកគាត់ និងគាត់ណែនាំអ្នកផ្សេងយ៉ាងហោចណាស់៥នាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ផលិតផលដែរ
1.2.1. ចេះប្រើប្រាស់ ទម្រង់គ្របគ្រងអតិថិជនបានយ៉ាងជំនាញ និងអនុវត្តការងារតាមផែនការណ៍ក្នុងទម្រង់គ្រប់គ្រងអតិថិជន ទម្រងគ្រប់គ្រងអតិថិជនទំព័រ១ + ទំព័របន្ទាប់
1.2.2. ប្រើបេះដូង ដើម្បីយកចិត្តទុកដាក់ យល់ពីសុខទុក្ខ និងយល់ពីបញ្ហារបស់អតិថិជន ដូចជាសាច់ញាតិរបស់ខ្លួន
1.2.3. បង្ហាញពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ផលិតផលលើសពីបញ្ហា និងតម្រូវការអតិថិជន
1.2.4. តាមដានការប្រើប្រាស់ និងប្រសិទ្ធភាពផលិតផលលើបញ្ហារបស់អតិថិជន
1.2.5. ដោះស្រាយបញ្ហាដល់អតិថិជនបានទាន់ពេលដោយប្រើប្រាស់យន្តការច្បាស់លាស់

1.2.5.1. ដោះស្រាយបញ្ហាស្រាលៗរបស់អតិថិជន

1.2.5.2.    បញ្ហាបន្ទាន់ ធំ រាយការណ៍មកថ្នាក់លើបន្ដ ដើម្បីជួយដោះស្រាយ (យន្តការបញ្ជូនបញ្ហាមកថ្នាក់លើដោះស្រាយបន្ដ)

1.2.5.3.    ស្វែងយល់ពីវិធីដោះស្រាយបញ្ហា

1.2.6. វិភាគព័ត៌មានអតិថិជន ដែលឈប់ប្រើប្រាស់ផលិតផល

1.2.6.1. វិភាគមូលហេតុនៃការឈប់ប្រើ

1.2.6.2.វិភាគផលប៉ះពាល់

1.2.6.3.រកដំណោះស្រាយឆ្លើយតបឲ្យបានទាន់ពេល

1.2.7. បង្កើតបណ្ដាញអ្នកប្រើប្រាស់ (Close Group, Messenger Group, Telegram Group)
1.3.    គ្រប់គ្រងទិន្នន័យអតិថិជន
1.3.1. វិភាគទិន្នន័យ
1.3.2. រៀបចំរបាយការណ៍
1.3.3. ធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងប្រសិទ្ធភាព និងចំណុចខ្វះខាតដែលត្រូវបំពេញបន្ថែមទាក់ទងនឹងការងារផ្នែកលក់