បទពិសោធន៍របស់អ្នកប្រើ “MAHO” និង “មហារីកមាត់ធ្មេញ”


Khun Thongkhumcharoen – អ្នកជំងឺមហារីកមាត់ធ្មេញ
បណ្តាលមកពីក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតដែលឆ្លង ជាថ្មីម្តងទៀតខ្ញុំដឹងថាមហារីកគឺជាដំណាក់កាលទី 3 នៃជម្ងឺមហារីកអ្នកជំងឺបាននិយាយថាគាត់អាចស្នាក់នៅបានយូរ។ …. នៅពេលដែលពន្លឺត្រូវបានបញ្ចប់ចូរចាប់ផ្តើមញ៉ាំ “ម៉ា” ភ្លាមៗ 9 កញ្ចប់ក្នុងមួយថ្ងៃចែកជា 3 ដងមុនពេលញ៉ាំអាហារ។ បន្ទាប់ពីញ៉ាំ 1 សប្តាហ៍រាងកាយបានវិលត្រលប់មកវិញ។ ខ្លាំងជាង,

បទពិសោធអ្នកប្រើរបស់ផលិតផលឃុនថុនថន
ជំងឺមហារីកមាត់ធ្មេញ ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ Maha beta glucan ពីផ្សិតខ្មៅ មកមើលពីរបៀបដែលរោគសញ្ញាមានភាពប្រសើរឡើង