ជំនួយបច្ចេកទេសសម្រាប់ដៃគូអាជីវកម្ម

***យុទ្ធសាស្ដ្រអាជីវកម្ម “ម៉ាហូ”***

ផែនទីតម្រងទិសជោគជ័យអាជីវកម្មម៉ាហូ

I. ស្វែងរកជំនួយទាក់ទងនឹងការផ្សព្វផ្សាយ និងឃោសនា

 1. ទាញយកធនធាន ឧប្បករណ៍ និងសម្ភារៈផ្សព្វផ្សាយ (Link)
 2. រៀបចំផែនការចេញផ្សាយប្រចាំសប្ដាហ៍ បញ្ចូល &គ្របគ្រងទិន្នន័យ (ទម្រង DocPDF)
 3. ស្វែករកជំនួយបច្ចេកទេសទាក់ទងនឹងការផ្សព្វផ្សាយ និងឃោសនា (រងចាំការឆ្លើយតបតាមរយៈអ៊ីម៉ែល)
 4. មតិរិះគន់ស្ថាបនា ចំពោះ ការផ្ដល់ជំនួយបច្ចេកទេស
 5. កម្រងបញ្ហា និងដំណោះស្រាយ
 6. បច្ចេកទេស និងយន្ដការ ចេញផ្សព្វផ្សាយ និងឃោសនាការ តាម Facebook ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព

ស្វែងរកជំនួយទាក់ទងនឹងស្ដង់ដារសេវាប្រឹក្សាយោបល់ និងបិទការលក់

  1. គ្រប់គ្រង ទិន្នន័យទាក់ទងនឹងសេវាប្រឹក្សាយោបល់ និងបិទការលក់ (Database)
  2. ស្វែករកជំនួយបច្ចេកទេសទាក់ទងនឹងសេវាប្រឹក្សាយោបល់ និងបិទការលក់ (រងចាំការឆ្លើយតបតាមរយៈអ៊ីម៉ែល)
  3. មតិរិះគន់ស្ថាបនា ចំពោះ អ្នកផ្ដល់ជំនួយបច្ចេកទេសទាក់ទងនឹងសេវាប្រឹក្សាយោបល់ និងបិទការលក់
  4. កម្រងបញ្ហា និងដំណោះស្រាយ
  5. អំពីស្ដង់ដារសេវាប្រឹក្សាយោបល់ និងបិទការលក់ និងឧបករណ៍ជំនួយស្មារតី

IV. ស្វែងរកជំនួយទាក់ទងនឹងសេវាលក់ និងថែទាំគាំពារអតិថិជនអតិថិជន

  1. គ្រប់គ្រង ទិន្នន័យទាក់ទងនឹងសេវាប្រឹក្សាយោបល់ និងបិទការលក់
  2. [Link] ស្វែករកជំនួយបច្ចេកទេសទាក់ទងនឹងសេវាលក់ និងថែទាំគាំពារអតិថិជនអតិថិជន(រងចាំការឆ្លើយតបតាមរយៈអ៊ីម៉ែល)
  3. [Link] កម្រងបញ្ហា និងដំណោះស្រាយ
  4. [អំពីសេវាលក់ និងថែទាំគាំពារអតិថិជនអតិថិជន
  5. link] មតិរិះគន់ស្ថាបនា ចំពោះ អ្នកផ្ដល់ជំនួយបច្ចេកទេសទាក់ទងនឹងសេវាសេវាលក់ និងថែទាំគាំពារអតិថិជនអតិថិជន

II. យុទ្ធនាការ

  1. យុទ្ធនាការ Care&Share
   • [Link] ស្វែករកជំនួយបច្ចេកទេសទាក់ទងនឹងសេវាលក់ និងថែទាំគាំពារអតិថិជនអតិថិជន(រងចាំការឆ្លើយតបតាមរយៈអ៊ីម៉ែល)
   • [Link] កម្រងបញ្ហា និងដំណោះស្រាយ
   • អំពី យុទ្ធនាការ Care&share
   • [link] មតិរិះគន់ស្ថាបនា ចំពោះ អ្នកផ្ដល់ជំនួយបច្ចេកទេសទាក់ទងនឹងសេវាសេវាលក់ និងថែទាំគាំពារអតិថិជនអតិថិជន
   • យុទ្ធនាការ Care&Share
  2. យុទ្ធនាការ ពិនិត្យប្រព័ន្ធការពាររាងកាយ
   • [Link] ស្វែករកជំនួយបច្ចេកទេសទាក់ទងនឹងពិនិត្យប្រព័ន្ធការពាររាងកាយ (រងចាំការឆ្លើយតបតាមរយៈអ៊ីម៉ែល)
   • [Link] កម្រងបញ្ហា និងដំណោះស្រាយ
   • អំពី យុទ្ធនាការ ពិនិត្យប្រព័ន្ធការពាររាងកាយ
   • [link] មតិរិះគន់ស្ថាបនា ចំពោះ អ្នកផ្ដល់ជំនួយបច្ចេកទេសទាក់ទងនឹងសេវាសេវាលក់ និងថែទាំគាំពារអតិថិជនអតិថិជន

VIII. កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាព

  1. កម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាល
   • ស្ដីពីផលិតផល រោងចក្រ និងក្រុមហ៊ុន
   • ការប្រើប្រាស់សម្ភារៈផ្សព្វផ្សាយ និងចេញផ្សាយប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ
   • សេវាប្រឹក្សាយោបលអ្នកចាប់អារម្មណ៍ផលិតផល និងបិទការលក់
   • សេវាលក់ ថែទាំគាំពារអតិថិជន
   • ប្រូមូសិន(Gift Voucher) និងយុទ្ធនាការនានា
   • ភាពជាម្ចាស់អាជីវកម្មស្ដងដារ
   • នីតិវិធីនៃភាពជាដៃគូអាជីវកម្មជាមួយក្រុមហ៊ុនម៉ានីហ៊ន ខេមបូឌា
   • ដេតាបេស (លោកគ្រូថុង និងតី-ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ)
  2.  វេទិការចែករំលែក
   • ចូលមើលវិដេអូ នៃវេទិការចែក
   • [link] បញ្ជីប្រធានបទ
  1. កម្មវិធីសិក្ខាសាលា

នីតិវិធីភាពជាដៃគូអាជីវកម្ម

 1. (Link) ស្វែករកជំនួយបច្ចេកទេសទាក់ទងនឹងនីតិវិធីភាពជាដៃគូអាជីវកម្ (រងចាំការឆ្លើយតបតាមរយៈអ៊ីម៉ែល)
 2. (Link) កម្រងបញ្ហា និងដំណោះស្រាយ
 3. នីតិវិធី​ចុះបញ្ជី​ អនុម័ត​និង​ទទួល​ស្គាល់​ហាង​ អនឡាញ​ជា​ផ្លូវការ​ពី​ក្រុមហ៊ុន
 4. អនុវត្តគោលការណ៍ ផ្លាកយីហោ
 5. ក្រមសីលធម៌ គោលការណ៍ លក្ខន្តិកៈ និងការទទួលខុសត្រូវស្ដីពីការចេញផ្សាយតាមអនឡាញ (Link)

V. គ្រប់គ្រងស្ដុក

  1. កម្មងឥវ៉ាន់
  2. ចូលមើលទិន្នន័យ

VII. ការចូលរួមចំណែកផលិតឧបករណ៍ និងសម្ភារៈផ្សព្វផ្សាយ

  1. [link] ណែនាំអតិថិជនសម្រាប់ធ្វើកិច្ចសម្ភាសន៍
  2. [link] មើលរបាយការណ៍