សេវាប្រឹក្សាយោបល់ និងបិទការលក់

 1. ម៉ូឌែលនៃទំនាក់ទំនងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព (មុនប្រឹក្សាយោបល ត្រូវយល់ឲ្យបានច្បាស់ពី បញ្ហា តម្រូវការ ចំណាប់អារម្មណ៍ និងស្ថានភាពរបស់អ្នកចាប់អារម្មណ៍ផលិតផល) Link
 2. ធាតុផ្សំគាំទ្រ យន្ដការបិទការលក់
  • ចេះប្រើចំណេះដឹងពី សុខភាព ផលិតផល រោងចក្រ និងក្រុមហ៊ុន
  • ចេះប្រើ អំណះអំណាងតាមការស្រាវជ្រាវបែវិទ្យាសាស្រ្ដ
  • ចេះប្រើ វីដេអូសម្ភាសន៍សាក្សី
  • ចេះប្រើ តួរលេខអ្នកប្រើប្រាស់ផលិតផល
  • ចេះប្រើឧបករណ៍ជំនួយស្មារតី
   • សំណួរចម្លើយ
   • ប្រភេទជំងឺទៅតាមផលិតផលនីមួយៗ
   • កម្រមសៀវភៅករណីសាក្សី
   • កូនសៀវភៅកត់ត្រា
   • ប័ណសារផលិតផល
   • តប័ណ្ណផលិតផល
   • អំពី Beta-Glucan
   • ករណីសិក្សា និងការពិសោធន៍ជាមួយអ្នជំងឺនៅប្រទេសថៃ
   • ព្រឹត្តិបត្រ
 3. អនុវត្តយន្ដការ ផ្ដល់ជំនួយបច្ចេកទេស ដើម្បីគាំទ្រដល់ដៃគូអាជីវកម្ម ពេលមានការសុំជំនួយពីដៃគូរអាជីវកម្ម ដើម្បីលើកកម្ពស់សម្ថភាពដៃគូអាជីកម្ម [Link]
  • យន្ដការទទួលសំណួរ បញ្ហានានា និងគ្រប់គ្រងទិន្ន
  • យន្ដការឆ្លើយតប និងដោះស្រាយបញ្ហា (Email)
  • ចងក្រង បញ្ហា និងដំណោះស្រាយ
 4. តាមដាន និងជំរុញដៃគូអាជីវកម្ម ប្រើប្រាស ប្រព័ន្ធដេតាបេស ក្នុងការគ្របគ្រងយន្ដការការងារ ទិន្នន័យសមិទ្ធផលការងារ ទាក់ទងនឹងការគ្រប់ អ្នកចាប់អារម្មណ៍ផលិតផល (Prospects) គាំទ្រដោយ Database
  • ទិន្នន័យបិទការលក់ (Close deals)
  • ទិន្នន័យអ្នកចាប់អារម្មណ៍ផលិតផល ប្រភេទ A (សង្ឃឹចាប់ពី៥០%ឡើងទៅសម្រាប់ការបិទការលក់), B, (Prospect) បញ្ចូលទិន្នន័យអ្នកចាប់អារម្មណ៍ផលិតផល និងយន្ដការអន្ដរាគមន៍បន្ដជាមួយអ្នកចាប់អារម្មណ៍ផលិតផល
  • ទិន្នន័យអ្នកចាប់អារម្មណ៍ផលិតផលដែលត្រូវជំរុះចោល
  • គ្រប់គ្រងបណ្ដាញអ្នកចាប់អារម្មណ៍ផលិតផល (Telegram Group- Prospect net)