មើលដំណើរការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកចាប់អារម្មណ៍ផលិតផល

តើអ្នកចាប់អារម្មផលិតផល អាចចូលសួរព័ត៌មាន តាមរយៈអ្វីខ្លះ?

  • វែបសាយ [ទំព័រដើម–>ស្លាយផលិតផល–>សួរព័ត៌មាន]
  • ទូរស័ព្ទមក តាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយតាមហ្វេសបុក វិទ្យុ និងផ្សេងៗ
  • សារអេឡិចត្រូនិច ដូចជា ហ្វេសបុកមេសសេងជឺ តេឡេក្រាម ផ្សេងៗ

តើអ្នកអាចចូលទៅបំពេញទិន្នន័យអ្នកចាប់អារម្មផលិតផលដោយរបៀបណា? [ចុចកន្លែងនេះ]

តើអ្នកអាចចូលមើលទិន្នន័យអ្នកចាប់អារម្មផលិតផលដោយរបៀបណា? [ទិន្នន័យ ១)ពីអ្នកសួរព័ត៌មាន ២)សកម្មភាពឆ្លើយតបអ្នកចាប់អារម្មណ៍]