១) សូមបំពេញព័ត៌មាន យើងខ្ញុំនឹងទាក់ទងទៅលោកអ្នកឆាប់ៗនេះ