និតិវិធីស្នើ​សុំ​ចុះ​បញ្ជី​ហាង​អនឡាញ​ ដែល​នឹង​បង្កើត ដើម្បី​ទទួល​បាន​ការ​ទទួល​ស្គាល់​ជា​ផ្លូវការ​ពី​ក្រុមហ៊ុន ​ (មុន​ពេល​បង្កើត)​​