វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល ថ្ងៃទី ១៩ មិថុនា ​២០២១

ជោគជ័យអាជីវកម្មម៉ាហូ

របៀបវារៈនៃវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល

ថ្ងៃទី ១៩ មិថុនា ​២០២១​

ចំណាយពេល ប្រធានបទ អ្នកសម្របសម្រួល
9:00-9:15 អំពីវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល គោលបំណង និងអត្ថប្រយោជន៍នានា លោកស្រី គ្រុយ រដ្ឋា
9:15- 10:00 យុទ្ធសាស្រ្ដជោគជ័យអាជីវកម្មម៉ាហូ សុខ សុគន្ធា
10:00-11:30 ចំណេះដឹង សុខភាព និងទំនាក់ទំនងរវាងផលិតផល និងបញ្ហាសុខភាព លោក ហៅ សុផានាត
11:30-12:20 ផ្នែកគ្រប់គ្រងអ្នកចាប់អារម្មណ៍ផលិតផល (Prospect Management)

បង្កើតទំនាក់ទំនងប្រកបដោយយុទ្ធសាស្ត្រ ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកចាប់អារម្មណ៍ផលិតផល សម្រេចចិត្តជាវផលិតផលដោយ ទំនុកចិត្ត និងសប្បាយចិត្ត

កញ្ញា គ្រុយ សុជាតា
12:20-1:30 សម្រាក់អាហារថ្ងៃត្រង់  
1:30-2-30 ផ្នែកលក់ គាំពារអតិថិជន និងពង្រីកចំនួនអតិថិជន  ប្រើប្រាស់យន្ដការ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ដើម្បីអតិថិជន ប្រើប្រាស់ផលិតផលដោយ ពេញចិត្ត ទំនុកចិត្ត និងសប្បាយចិត្ត តាំងពីថ្ងៃទិញដំបូង រហូតអតិថិជនស្ម័គ្រស្មោះនឹងផលិតផល និងណែនាំឲ្យអ្នកផ្សេងប្រើផលិតផលដែរ (អតិថិជនចាស់ម្នាក់ បង្កើតអតិថិជនថ្មី៥នាក់) លោក ធី លីថុង
2:30-2:35 ជជែកអំពីការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម

–       គោលការណ៍រដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ

–       ការបញ្ចូលរបាយការណ៏ចូលស៊ីស្តឹម +ការអនុវត្តផ្ទាល់

–       របាយការណ៏លក់ប្រចាំថ្ងៃ

 
ចំណាំ៖ ពេលវេលាប្រើប្រាស់សម្រាប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអាចប្រែប្រួលអាស្រ័យលើសម្ថភាព របស់សិក្ខាកាម។