អំពីរោងចក្រ

តើអ្នកដឹងទេថាម៉ាហូផលិតឡើងដោយរបៀបណា?

ម៉ាហូផលិតតាមបទដ្ឋានGMP ជប៉ុន